Uitnodiging inwonersraadpleging Wet verplichte GGZ (WVGGZ)

Uitnodiging inwonersraadpleging Wet verplichte GGZ (WVGGZ)  

donderdag 16 mei 19.00-21.00 uur
Gebouw GGD IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle en
donderdag 6 juni 14.00-16.00 uur
SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle *

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ van kracht. In de regio IJssel-Vecht wordt in de voorbereiding samengewerkt door de gemeente Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De projectleiding wordt verzorgd door GGD IJsselland.

Cliënten, familieleden en direct belanghebbenden moeten betrokken worden bij deze voorbereiding. De lokale adviesraden hebben een adviserende taak in de besluitvorming.

Zorgbelang Overijssel is gevraagd deze inwonersparticipatie te coördineren en te ondersteunen. Wat houdt dat in:

  • We organiseren twee bijeenkomsten om aandachtspunten vanuit cliënt/inwonersperspectief op te halen in mei/juni
  • Coördineren van het opstellen van een gezamenlijk advies door de adviesraden van genoemde gemeenten.

Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over deze wet, de achtergrond en uitvoering. Naast samenwerkingsafspraken tussen gemeente en organisaties en inzet ICT zijn er een aantal stappen die de gemeente moet nemen en die voor de cliënt en zijn naast betrokkenen belangrijk zijn. Na een melding moet er een verkennend onderzoek gedaan worden en de cliënt gehoord. Ook kan er een crisismaatregel getroffen worden. Belangrijk is dat inwoners een stem hebben in hoe dat uitgevoerd wordt. Daarom deze bijeenkomsten.

Op 16 mei gaan we in gesprek aan welke criteria ‘het verkennend onderzoek’ en het ‘horen van de cliënt’ moet voldoen vanuit inwonersperspectief.

Op 6 juni gaan we in gesprek over de criteria waaraan ‘een crisismaatregel’ moet voldoen vanuit inwonersperspectief.

Uw inbreng telt!

Geef u uiterlijk een week tevoren op door een mail te sturen naar info@zorgbelang-overijssel.nl, onder vermelding van datum, naam en organisatie (adviesraad, belangenorganisatie of cliëntenraad).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerry Vrielink (g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl).
*Let op: Locatie gewijzigd!

Achtergrond informatie
Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan gedwongen worden opgenomen in een GGZ instelling. Per 1 januari 2020 regelt de wet Wvggz de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat de rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast. Familie krijgt voor het eerst een volwaardige juridische positie en ook de familievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke status. Een cliënt mag een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg af te wenden. Daarnaast kan verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd worden (bijv. in de thuissituatie – polikliniek). In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende invloed moet hebben gedurende de periode van verplichte zorg. De nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.

Invloed van de cliënt?
In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende invloed moet hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg.

  • Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren.
  • De cliënt heeft het recht om aan te geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft.
  • Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij de wensen van de cliënt in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.

Uitleg begrijpelijke taal
Cliënten krijgen recht op uitleg in begrijpelijke taal. Zo nodig is een tolk beschikbaar op de hoorzitting.

Participatie (meedoen in de samenleving)
Tijdens de verplichte zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de cliënt. Hij moet dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen.

Betrokkenheid familie
Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen straks meer betrokken worden bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten.

Verplichte zorg buiten de instelling
In de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek.

Dwang voorkomen
De nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.